Pahkavaaran tuulivoimapuiston yva-menettely päätökseen
-18.1.2017 14:01:00-

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus on antanut lausuntonsa Utajärvelle Särkijärven kylän läheisyyteen sijoittuvan Pahkavaaran tuulivoimahankkeen yva-selostuksesta.
Lausunnon mukaan arviointi on pääosin riittävää. Maisemaan, viihtyvyyteen ja luontoarvoihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on kuitenkin vielä täydentämisen varaa.
- Maisemavaikutuksia on periaatteessa arvioitu oikein, mutta vaikuttaisi siltä, että johtopäätökset ovat aika lailla ristiriidassa niiden lausuntojen kanssa, joita ollaan saatu, toteaa ylitarkastaja Liisa Kantola Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksesta.
- Monet viranomaistahot ja yksityiset kokevat maisemavaikutukset suurempina kuin mitä arviointiselostuksessa on arvioitu.
Kainuun puolella tuulivoimalat tulisivat näkymään lähinnä vaarojen lakialueille. Kainuun Museon mukaan hankkeella olisi maisemallisia vaikutuksia Joukokylä-Kempasvaaran valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle ja kulttuuriympäristölle.
Arviointiselostuksesta jätettiin 22 lausuntoa ja kannanottoa, joissa oli yhteensä lähes sata allekirjoittajaa.
- Nyt odotellaan uutta ja tarkennettua arviointia. Asiaa tarkastellaan uudelleen siinä yhteydessä, kun kaava lähtee etenemään, Kantola toteaa.
Särkijärvellä asuvien ja mökkeilevien kannanotot ovat samansuuntaisia: voimaloita halutaan vähennettävän ja poistettavan suunnitellusta tai koko hanketta vastustetaan.
Metsähallitus puolestaan vaatii kahden voimalan poistoa sekä neljän voimalan poistoa tai siirtoa kauemmas Karhunsuon-Viidansuon soidensuojelualueesta linnustovaikutusten vuoksi.
Ely-keskuksen mukaan Pahkavaaran tuulivoimapuisto on toteutuskelpoinen, mikäli lausutut täydennykset, muutokset ja korjaukset huomioidaan.
Tavoitteena on rakentaa alueelle noin 42 tuulivoimalaa käsittävä tuulivoimapuisto. Rakennettavien tuulivoimaloiden nimellisteho olisi enintään 4,5 megawattia, napakorkeus enintään 167 metriä ja kokonaiskorkeus enintään 235 metriä.
Tuulivoimapuistohankkeesta enemmän 18.1. Puolanka-lehdessä.

Maria Kyllönen